Nedělní stránka ke stažení zde 


Prázdinový pořad bohoslužeb

V červenci a srpnu nebudou středeční mše svaté ani bohoslužby na první pátek v měsíci.


Pouť po stopách pátera Toufara 20.-22. 9. 2024

Hnutí Comunione e liberazione vás zve na třídenní pouť po stopách pátera Toufara při slavnosti Povýšení sv. Kříže.

Termín pouti: pátek 20. - neděle 22. září 2024

Trasa pouti: Želiv – Zahrádka – Ledeč nad Sázavou – Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti

Celková vzdálenost: 31-34 km; sobota: 23-26 km; neděle: 8 km

Další informace a přihlášení na: https://cz.clonline.org


Oslava posvícení 13. 10. 2024

V neděli 13. října 2024 budeme si při mši svaté a následném setkání u kávy připomínat 85. výročí posvěcení našeho kostela.

Letos proběhne oslava posvícení později, protože jsme chtěli mezi nás pozvat pana arcibiskupa, který dříve nemohl.


Termíny podzimních akcí

14. 9.    Zahájení roku farností s dětmi
20.-22. 9.   Třídenní pouť po stopách pátera Toufara pořádaná hnutím Comunione e liberazione 
13. 10.    Posvícení - 85. výročí posvěcení kostela
19. 10.    Sobotní program pro děti - bude upřesněno
16. 11.    Sobotní program pro děti - bude upřesněno
14. 12.    Sobotní program pro děti - bude upřesněno

Aplikace Donátor

V naší arcidiecézi startovala internetová aplikace Donátor. Jejím prostřednictvím můžou farníci přispívat svými dary přímo do Fondu mzdové podpory kněží namísto předchozích kostelních sbírek vyhlašovaných pro tento účel. Donátoři se od ledna mohou registrovat a určit výši svého finančního daru na webové adrese: praha.donator.cz. O aplikaci si můžete vzít informační leták, ve kterém se dozvíte více podrobností.


Modlitba rodičů za děti

Jako rodiče máme v rukou velkou moc, dal nám ji sám Pán, když řekl: 

"Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní." (Mt 18, 19)

 

Není nic silnějšího, než společná modlitba rodičů, za své děti. Nečekejme ale, že Bůh je automat, do kterého vhodíme modlitbu a vypadne zdraví, dobrá známka nebo poslušnost dítěte. Tak to není a nemůže být. Můžeme Boha prosit o konkrétní věci, ale musíme si stále uvědomovat, že On vidí dál než my a ví co je pro ně dobré. Miluje je a počítá s nimi ve svém plánu. Nezapomínejme za děti děkovat a hlavně prosit o pomoc ve výchově, ať chyby, které uděláme, naše dítě nezlomí. Nikdo nejsme dokonalým rodičem, ale můžeme mít dokonalého učitele a spolupracovníka, využijme Boží nabídku na spolupráci, lepší nedostaneme. Odevzdávejme naše děti do Božích rukou každý den.
Když se rodiče modlí, do života dětí proniká Boží moc.
Pane, ukaž nám, jak se máme modlit za toto dítě. Pomoz nám vychovávat ho podle tebe. Kéž se v jeho životě naplní tvá vůle. (převzato z webu farnosti Dubňany)

 

Nebeský Otče, svěřil jsi nám děti, abychom je vychovali k tvé oslavě a pro jejich věčné štěstí. Stvořil jsi je k svému obrazu a křtem jsi je přijal za své. Jsou to tvoje děti a mají tvými zůstat. Jsou to zároveň i naše děti, po nás zdědily své vlohy a sklony. Prosíme, Pane, žehnej jim. Ochraňuj je v nebezpečích života a v pokušeních. Uchovej jim pravou víru. Dej jim dobré kamarády a upřímné přátele. Osvěť je při volbě povolání, aby tě mohli oslavit spoluprací na tvém stvořitelském díle. Nám pak, nebeský Otče, pomoz, abychom je vedli k tobě s cílevědomou důsledností a se srdečnou dobrotou. Dej nám, abychom se na nich dočkali radosti. Kéž ti můžeme jednou říci: Zde jsou děti, které jsi nám svěřil.

Svatá Maria, matko Boží, ujmi se našich dětí. Vždyť jsi také jejich matka. Buď jim, královno andělů, spolu s jejich anděly strážnými stálou ochránkyní a veď je po cestách života do království věčného radování, kde se i my s nimi toužíme shledat znovu a navěky. (Kancionál 050D)

Svatá rodina

Modlitba za Ukrajinu

Dobrý a milosrdný Bože,
Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou.

Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině.
Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření.

Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí.

Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět.
 
Otče náš 
Zdrávas, Maria 

Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás.
Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za nás.
Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás.
Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za nás.
Sv. Václave, patrone míru, oroduj za nás.
Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás.
 
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Modlitba za Ukrajinu

Finanční podpora kostela sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

Dne 29. prosince 2021 byla uhrazena poslední splátka půjčky, kterou jsme získali na úhradu pozemku pod kostelem. Děkujeme vám za vaši štědrost.

Pokud budete chtít přispět na provoz nebo nutné opravy v kostele, je možno využít transparentní účet u Raiffeisen Bank číslo 2401374002/5500.

Zahrňme též do svých modliteb úspěšné vyřešení situace s pozemkem okolo kostela.